Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Herroepingsrecht
U heeft het recht om de bestelling binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na een van de volgende situaties:

– indien u, of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen, wanneer u één of meer goederen in één bestelling heeft besteld en de bestelling volledig zal worden geleverd;

– wanneer u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, wanneer u meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

– wanneer u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder de laatste deelzending ontvangst heeft genomen, wanneer u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken zijn geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (CatAmore GmbH, Im Felde 6, 52249 Eschweiler, Duitsland) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om van deze overeenkomst af te zien. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde ‘voorbeeld herroepingsformulier’, dat overigens niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toestuurt.

 

Gevolgen van herroeping
Indien u de overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping hebben ontvangen, terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Wij zullen dezelfde betaalmethode gebruiken die door u in de oorspronkelijke transactie werden gebruikt voor de terugbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt.

U zult de Goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping, aan ons retourneren of leveren. Deze termijn wordt ook in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de pakketten zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Redenen voor uitsluiting of verval van de regeling

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende situaties:

– goederen die speciaal voor de klant geproduceerd zijn;
– goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.

Het herroepingsrecht vervalt direct in de volgende gevallen:

– voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor terugzending indien hun zegel na levering is verwijderd;
– de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen.

________________________________________________________________________________

Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als u de bestelling wilt retourneren, vul dan dit formulier in en stuur het per email of post naar ons terug.)

– Robusta Krabpalen, Tunnelweg 101a, 6468 EJ Kerkrade, Nederland:

– Ik/wij (*) verklaar hierbij het door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

– Naam (namen) van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren kennisgevingen)
– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.